Privacy statement

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim. De gesprekken met jou zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met jouw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met je toestemming. 

Van de behandeling wordt een (grotendeels elektronisch) dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD. 

Ik ben volgens de wet verplicht je dossier na afloop van de behandeling 15 jaar te bewaren. 

Je hebt recht op inzage in je dossier. Hiervoor dien je een afspraak te maken. Deze afspraak wordt als een behandelgesprek in rekening gebracht. 

Tevens heeft je recht op een afschrift van jouw dossier. 

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen, waarin anoniem gesproken wordt over zowel de indicatiestelling (wat is er aan de hand en wat is er nodig) als de behandeling.

PRIVACY STATEMENT Child Development Center

Child Development Center, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65427300, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Child Development Center met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing 

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Child Development Center persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) patiënten; 
 2. bezoekers aan het praktijkpand van Child Development Center; 
 3. bezoekers van www.childdevelopmentcenter.nl; 
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Child Development Center; 
 5. zpp’ers; 
 6. alle overige personen die met Child Development Center contact opnemen of van wie Child Development Center persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Child Development Center verwerkt persoonsgegevens: 

 1. die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 
 2. die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; 
 3. die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Child Development Center zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; 
 4. die door betrokkende wordt verstrekt t.b.v. E-health; 
 5. die tijdens sessies met toestemming worden opgenomen met camerabeelden, t.b.v. de behandeling, intervisie of supervisie. Na gebruik worden de beelden verwijderd 

NB Er worden geen camerabeelden in het praktijkpand gebruikt voor het volgende. Gezondheidscentrum Zuid-West maakt wel camerabeelden bij een bezoek aan het gezondheidscentrum, waar het praktijkpand van Child Development Center in is gevestigd, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden overschreven wanneer de ruimte vol is.

3. Doeleinden verwerking 

Child Development Center verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.childdevelopmentcenter.nl; 
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond 

Child Development Center verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; 
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; 
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers 

Child Development Center kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Susanne Rutgers van Rozenburg-Marres persoonsgegevens verwerken. Child Development Center sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden 

Child Development Center deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Child Development Center deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER 

Child Development Center geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Child Development Center ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens 

Child Development Center bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Child Development Center hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
 3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht; 
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement 

Child Development Center kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Child Development Center gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten 

Je hebt het recht Child Development Center te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt je contact opnemen met Child Development Center door een e-mailbericht te sturen naar info@childdevelopmentcenter.nl. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Child Development Center persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact opnemen met ons door een e-mailbericht te sturen naar info@childdevelopmentcenter.nl. Een klacht proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.